เครื่องวัดความเรียบผิว Portable Surface Roughness Tester

Surface Roughness (ความหยาบของพื้นผิว)

ความหมายของความหยาบผิว 
ความหยาบผิวแปลมาจากคำว่า "Surface Roughness" ในภาษาอังกฤษ หมายถึงขนาดความขรุขระของผิว หากมีความขรุขระมาก แสดงว่ามีความหยาบมาก หากมีความขรุขระน้อยก็แสดงว่ามีความหยาบน้อย ความขรุขระหรือความหยาบจะใช้กับผิวของวัสดุ แต่บางที่อาจใช้คำว่าความเรียบ (Flat) ซึ่งเป็นคำที่อาจทำให้สับสน เพราะความเรียบมักใช้กับแผ่นสเตนเลสแผ่นเรียบหมายถึง แผ่นไม่ค่อยเป็นคลื่น (wave) ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้จะใช้คำว่าความหยาบผิวแทนคำว่า "Roughness" ในภาษาอังกฤษ

เหตุผลดังกล่าวความหยาบผิวจึงจัดเป็นสมบัติทางโลหะวิทยาอย่างหนึ่ง ในการวัดความหยาบผิวจะใช้เครื่องวัดความหยาบผิว ซึ่งปัจจุบันมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เลือก แบ่งต่ามการวัดค่าความหยาบผิวตามเนื้อของวัสดุ จากรูปตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันเป็นปัจจัยหลัก ที่ต้องให้คำนึงถึงผิวของชิ้นงาน หรือวัสดุเป็นสิ่งสำคัญในการสวมหรือประกอบเพราะถ้าผิวของชิ้นงานไม่ได้มีการควบคุมแล้วนั้น อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้

1. ความหลากหลายของดัชนีแสดงค่าความหยาบของผิว
ได้มีการกำหนดคำนิยามและการระบุพารามิเตอร์แสดงความหยาบของพื้นผิว (สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ไว้ ซึ่งได้แก่
ค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวตามอนุกรมเลขคณิต

 • (Ra), ความหยาบสูงสุด
 • (Ry), คา่เฉลี่ยความหยาบของพื้นผิวแบบสิบจุด
 • (Rz), คา่เฉลี่ยระยะระหวา่งช่วงเส้นกราฟไม่สม่ำเสมอ
 • (Sm), คา่เฉลี่ยระยะระหวา่งยอดเส้นกราฟ
 • (S) และอัตราส่วนความยาวในช่วงเส้นกราฟ
 • (tp) ความหยาบของพื้นผิวเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพื้นที่ที่ได้รับการสุ่มเลือก

[ค่าเฉลี่ยความหยาบของพื้นผิวจากเส้นศูนย์กลาง (Ra75) ได้อธิบายไว้ในภาคผนวกของ JIS B 0031 และ JIS B 0601]

ที่มา : https://th.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/campaign/email20120206/surface_roughness.html

รายการสินค้า:

ความหมายของความหยาบผิว "Surface Roughness Tester"

Surface Roughness (ความหยาบของพื้นผิว)

ความหมายของความหยาบผิว 
ความหยาบผิวแปลมาจากคำว่า "Surface Roughness" ในภาษาอังกฤษ หมายถึงขนาดความขรุขระของผิว หากมีความขรุขระมาก
แสดงว่ามีความหยาบมาก หากมีความขรุขระน้อยก็แสดงว่ามีความหยาบน้อย ความขรุขระหรือความหยาบจะใช้กับผิวของวัสดุ
แต่บางที่อาจใช้คำว่าความเรียบ (Flat) ซึ่งเป็นคำที่อาจทำให้สับสน เพราะความเรียบมักใช้กับแผ่นสเตนเลสแผ่นเรียบหมายถึง
แผ่นไม่ค่อยเป็นคลื่น (wave) ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้จะใช้คำว่าความหยาบผิวแทนคำว่า "Roughness" ในภาษาอังกฤษ

Surface Roughness

เหตุผลดังกล่าวความหยาบผิวจึงจัดเป็นสมบัติทางโลหะวิทยาอย่างหนึ่ง ในการวัดความหยาบผิวจะใช้เครื่องวัดความหยาบผิว
ซึ่งปัจจุบันมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เลือก แบ่งต่ามการวัดค่าความหยาบผิวตามเนื้อของวัสดุ จากรูปตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าใน
การประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันเป็นปัจจัยหลัก ที่ต้องให้คำนึงถึงผิวของชิ้นงาน หรือวัสดุเป็นสิ่งสำคัญในการสวมหรือประกอบ
เพราะถ้าผิวของชิ้นงานไม่ได้มีการควบคุมแล้วนั้น อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้

1. ความหลากหลายของดัชนีแสดงค่าความหยาบของผิว
ได้มีการกำหนดคำนิยามและการระบุพารามิเตอร์แสดงความหยาบของพื้นผิว (สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ไว้ ซึ่งได้แก่
ค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวตามอนุกรมเลขคณิต

 • (Ra), ความหยาบสูงสุด
 • (Ry), คา่เฉลี่ยความหยาบของพื้นผิวแบบสิบจุด
 • (Rz), คา่เฉลี่ยระยะระหวา่งช่วงเส้นกราฟไม่สม่ำเสมอ
 • (Sm), คา่เฉลี่ยระยะระหวา่งยอดเส้นกราฟ
 • (S) และอัตราส่วนความยาวในช่วงเส้นกราฟ
 • (tp) ความหยาบของพื้นผิวเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพื้นที่ที่ได้รับการสุ่มเลือก
  [ค่าเฉลี่ยความหยาบของพื้นผิวจากเส้นศูนย์กลาง (Ra75) ได้อธิบายไว้ในภาคผนวกของ JIS B 0031 และ JIS B 0601]

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความหยาบของพื้นผิว (Ra) และสัญลักษณ์แบบเดิม

ความหยาบของพื้นผิว

 

ความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวตามอนุกรมเลขคณิต (Ra)

ค่าเฉลี่ยนี้วัดจากกราฟความหยาบผิวที่อยู่บนเส้นอ้างอิง ระยะค่าเฉลี่ยนี้จะอยู่บนกราฟตามแนวแกน x ของเส้นอ้างอิง และแนวแกน yจะเป็นขนาดความหยาบผิว ค่า Ra จะหาได้จากสมการที่แสดงบนรูปมีหน่วยเป็น

ไมครอน (μm) เมื่ อ y = (X)

กราฟความหยาบผิว

 

ค่าความหยาบสูงสุด (Ry)

ค่าความหยาบสูงสุดนี้วัดจากกราฟความหยาบผิวที่อยู่บนเส้นอ้างอิงเป็นระยะที่เกิดจากกราฟสูงสุดและต่ำสุด มีหน่วยเป็นไมครอน (μm)

หมายเหตุ : การหาค่า Ry ควรเลือกบริเวณที่มีกราฟความหยาบปกติไม่ควรวัดบริเวณที่มีค่ากราฟสูงหรือต่ำผิดปกติ

ค่าความหยาบสูงสุด

 

ค่าเฉลี่ยความหยาบของพื้นผิวแบบสิบจุด (Rz)

ค่าเฉลี่ยนี้วัดจากกราฟความหยาบผิวที่อยู่บนเส้นอ้างอิง โดยคำนวณจากความสูงของยอดกราฟ 5 จุดบน และความสูของยอดกราฟ 5 จุดล่างมารวมกันและหาค่าเฉลี่ย
มีหน่วยเป็นไมครอน (μm)

วิธีคำนวณดูได้จากสูตรใต้ภาพ

ค่าเฉลี่ยความหยาบของพื้นผิวแบบสิบจุด


Drawing Indications of Surface Texture (ตัวชี้วัดภาพร่างของพื้นผิว)

1. ตำแหน่งของสัญลักษณ์ช่วงสำหรับสัญลักษณ์ผิว
ตำแหน่งพื้นผิวเกรนแต่ละตำแหน่งจะแสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วย ค่าความหยาบผิว Cut-off value หรือระยะอ้างอิง วิธีการขึ้นรูปโดยการตัดเฉือน gain dimension ความไม่สม่ำเสมอของผิวและอื่นๆ จะแสดงโดยรอบสัญลักษณ์ผิวตามรูปที่ 1

ตัวชี้วัดภาพร่างของพื้นผิว

รูปที่1 คำอธิบายสัญลักษณ์

a: ค่าของ Ra
b: วิธีการขึ้นรูปโดยการตัดเฉือน
c: ค่า Cut-off ความยาวจากการประเมินค่า
c': ความยาวอ้างอิง ความยาวจากการประเมินค่า
d: สัญลักษณ์ของทิศทางการวางแนวตัด
f: พารามิเตอร์อื่ นนอกจาก Ra (ประกอบด้วย tp พารามิเตอร์/ระดับ Cut-off)
g: ความเป็นลอนคลื่ นของพื้นผิว (ตามที่กำหนดใน JIS B 0601)
หมายเหตุ : สามารถเพิ่มเติมสัญลักษณ์อื่นนอกจาก a และ f ได้ตามความเหมาะสม

Surface Roughness

ที่มา : https://th.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/campaign/email20120206/surface_roughness.html
Visitors: 21,387