Insulation Meter, MΩ Tester เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า

เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า Insulation Meter, MΩ Tester เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน, เครื่องความต้านทานฉนวน, เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance Meter or Megohm meter (MΩ) Tester)

เครื่องวัดความเป็นฉนวน, เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน, เครื่องความต้านทานฉนวน, เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance Meter or Megohm meter (MΩ) Tester) หรือ ดิจิตอลเมกะโอห์มมิเตอร์ (Digital Megohm meter)

เครื่องวัดความ ต้านทานฉนวน หรือ Insulation (MΩ Tester) คือเครื่องมือที่ใช้ทดสอบฉนวนว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่อไปหรือ ไม่ การทดสอบความต้านทานฉนวนจึงจำเป็นต้องทดสอบเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
งานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฉนวน และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรจะต้องทดสอบการเสื่อมของฉนวน เช่น

  • หม้อแปลงไฟฟ้า (ขั้วต่อไฟฟ้ากับกราวด์)
  • มอเตอร์ไฟฟ้า (ขั้วต่อไฟฟ้ากับกราวด์)
 
• สวิตช์เกียร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์
 
• สวิตช์บอร์ด และศูนย์ควบคุมมอเตอร์
 
• สายเคเบิล, สายไฟ
 
• ฉนวนและบุชชิ่ง เป็นต้น

เครื่อง วัดความเป็นฉนวน, เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน, เครื่องความต้านทานฉนวน, เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า, Insulation Resistance Meter,Megohm meter,MΩ Tester,ดิจิตอลเมกะโอห์มมิเตอร์,Digital Megohm meter,Insulation meter,เครื่องวัดความต้านทานฉนวน

measuring instruments ข้อมูลเพิ่มเติม:  การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
ร.ศ.ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายการสินค้า: