เครื่องวัดวิเคราะห์น้ำเสีย COD Meter and Multiparameter Photometer for Wastewater Analysis

เครื่องวัดค่า COD สำหรับวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย

ดัชนีคุณภาพน้ำ : ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม : ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล.

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

http:://www.pcd.go.th

รายการสินค้า:


Visitors: 23,665