เครื่องวัดความกระด้างน้ำ Total Hardness Meter

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total Hardness Meter

เครื่อง วัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter

ความกระด้างของน้ำ ( Water Hardness )

  น้ำอ่อนน้ำกระด้าง เป็นคำที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ วิธีสังเกตง่ายๆคือน้ำอ่อนเป็นน้ำที่ละลายสบู่ได้ดีและเกิดฟองกับสบู่ได้ ง่าย ไม่มีไคลสบู่เกิดขึ้น เช่น น้ำกลั่น น้ำปราศจากอิออน น้ำฝน ส่วนน้ำกระด้างนั้นจะเป็นน้ำที่ไม่เกิดฟองกับสบู่ หรือเกิดฟองสบู่น้อย และมีไคลสบู่เกิดขึ้น เช่น น้ำคลอง น้ำบ่อ น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำทะเล เป็นต้น น้ำที่มีความกระด้างสูงนอกจากทำให้เปลืองสบู่หรือผงซักฟอกในการซักล้างแล้ว ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อหรือกาต้มน้ำ และมีรสเมื่อใช้ดื่ม  สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำอ่อนน้ำกระด้าง คือ ในน้ำมี เกลือคาร์บอเนต เกลือคลอไรด์ และเกลือซัลเฟตของโลหะบางชนิดละลายอยู่ เช่น แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, แคลเซียมคลอไรด์, แคลเซียมซัลเฟต, แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, แมกนีเซียมคลอไรด์, แมกนีเซียมซัลเฟต ซึ่งในน้ำอ่อนจะมีปริมาณสารเหล่านี้น้อยกว่าในน้ำกระด้าง

    น้ำกระด้างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยอาศัยสารที่เจือปนเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งได้แก่

   1. น้ำ กระด้างชั่วคราว หมายถึง น้ำกระด้างที่มี แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เมื่อสารทั้ง 2 ชนิดนี้ได้รับความร้อนแล้วจะตกตะกอนและได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยไป
   2. น้ำ กระด้างถาวร หมายถึง น้ำกระด้างที่มีสารต่อไปนี้เจือปนอยู่คือ แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และแมกนีเซียมซัลเฟต
               
   การวิเคราะห์ความกระด้างในน้ำจะวัดจากความกระด้างทั้งหมดซึ่งเป็นผลรวมของ ค่าความกระด้างชั่วคราวและความกระด้างถาวรเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักการ คือ EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) สามารถสร้างไอออนเชิงซ้อนที่เสถียรกับ Ca2+, Mg2+ และไอออนประจุบวกสองอื่นๆที่เป็นสาเหตุของความกระด้างของน้ำ เมื่อเติม Eriochrome Black T Indicatorในน้ำตัวอย่างที่มีบัฟเฟอร์ pH 10.0+0.1 เติม Eriochrome Black T จะรวมกับ Ca2+, Mg2เกิดเป็นสารเชิงซ้อนสีม่วง (ถ้าไม่มีไอออนของโลหะละลายอยู่จะได้สารละลายสีน้ำเงิน) เมื่อไตเตรทด้วย EDTA Ca2+, Mg2และ ไอออนประจุบวกอื่นๆที่เป็นสาเหตุของความกระด้างของน้ำจะรวมตัวกับ EDTA เป็นสารเชิงซ้อน ซึ่งไม่มีสีและคงตัวกว่าสารเชิงซ้อนแรก โดยจะรวมตัวกับ Ca2+ ก่อน แล้วจึงมารวมตัวกับ Mg2+ เมื่อ EDTA รวมตัวกับไอออนดังกล่าวหมดแล้วจึงไปดึงไอออนโลหะ (Mg2+ ) มาจากสารเชิงซ้อนแรกจนหมดและปล่อย Eriochrome Black T เป็นอิสระ สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าถึงจุดยุติ
               
ถ้ารวมความกระด้างทั้งหมดเมื่อคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณต่ำกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่าน้ำนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้ำดังต่อไปนี้

::ระดับความกระด้างของน้ำ::

ค่าความกระด้างของน้ำแสดงได้ด้วยค่า total hardness ซึ่ง คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (หรือ 1 ส่วนในล้านส่วน, ppm)

ค่าความกระด้างของน้ำ (total hardness)
มิลลิกรัมต่อลิตร ( mg/l  as CaCO3 )
 เกณฑ์ความกระด่างของน้ำ
 
0-75 น้ำอ่อน น้ำฝน น้ำกลั่น
75-150 น้ำกระด้างปานกลาง น้ำประปา
150-300 น้ำกระด้าง -
>300 น้ำกระด้างมาก -
 
แหล่งที่มา:
i) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521
ii) ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร
    www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2006/water-hardness-ความกระด้างของน้ำ


รายการสินค้า: