เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร ของเหลว ผลไม้ เนื้อสัตว์ Food/Stem Thermometers

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบปากกา เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม วัดอุณหภูมิใน อาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้

ซึ่งบางรุ่น สามารถ ปรับเทียบค่าความถูกต้องได้ Re-Calibratable

เครื่องวัดอุณหภูมิ มีหลายแบบแต่ทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส หรือ แบบอินฟราเรด

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส คือ ลักษณะเป็นโพรบ ปลายแหลม หรือ โค้งงอ และนำไปสัมผัสกับชิ้นงาน เพื่อวัดค่าอุณหภูมิ โดยความหมายของการสัมผัส ก็จะมีอีกหลายประเภท คือ สัมผัสที่พื้นผิว (Surface), สัมผัสแบบจุ่ม (Immerse), สัมผัสแบบเสียบ (Penetrate) เป็นต้น ซึ่งเราควรเลือกใช้โพรบ ตามลักษณะการใช้งาน
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส หรือ แบบอินฟราเรด คือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่อาศัยหลักการของรังสีอินฟราเรด ที่ยิงออกไปกระทบวัตถุ และอ่านค่าอุณหภูมิออกมา โดยเป็นการวัดอุณหภูมิบนพื้นผิว (Surface) เท่านั้น ในการเลือกซื้อ ควรศึกษารายละเอียดของค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน

 

Compact Temperature Indicators

รายการสินค้า: