ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา (Our Customer) บางส่วนที่ไว้วางใจและใช้บริการของเรา 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา มีที้งหน่วยงานภาครัฐ, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, บริษัทเอกชน, บริษัทจำกัด(มหาชน), โรงพยาบาล, โรงแรม, มหาวิทยาลัย, องค์กรต่างๆ, ผู้ใช้งานทั่วไป

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 80,000 ราย รายชื่อดังมีตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

สํานักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ